ODRŽAN SASTANAK PROJEKTA TANGRAM U NOVOJ GORICI

U sklopu projekta „TANGRAM- Transnacionalni resursi nacionalnih parkova i parkova prirode na jadransko-jonskom turističkom tržištu” na kojem je udruga Argonauta partner, održan je prvi sastanak u živo dionika uključenih u provedbu projekta. Sastanak projektnog tima održan je u slovenskoj Novoj Gorici od 29. do 30. rujna. Sastanak je organizirala Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, a sastanku su prisustvovali predstavnici agencija, organizacija i lokalnih samouprava iz Italije, Srbije, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine.

Glavna tema sastanka bio je tijek projekta – analizirane su do sada odrađene aktivnosti, predstavljeni primjeri dobre prakse te je planirano buduće razdoblje provedbe projekta. Posebno je pažnja bila usmjerena na planiranje radionica u lokalnim sredinama partnera projekta koje se planiraju provoditi u periodu do kraja 2021. godine. Udruga Argonauta u suradnji s vanjskim suradnicima, organizacijama Finprojekt te Symbol provest će radionice u listopadu i studenom, a glavni fokus radionica je na planiranju lokalne strategije održivog razvoja koja uzima u obzir sve prednosti, nedostatke, prilike i prijetnje kojoj je zajednica izložena, a okupit će predstavnike privatnog i javnog sektora, organizacije civilnog društva i pojedince te predstavnike institucija obrazovanja.